مرور وبلاگ

دانلود پس زمینه آبی

مدیریت 23 اسفند 1401

پس زمینه ها میتونن خیلی کارایی داشته باشند. زمانیکه شما در طراحی نیاز دارید، زمانی در استوری میخواهید استفاده کنید.

آموزش ساخت بکلینک در سایت social.msdn.microsoft.com

مدیریت 13 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت social.msdn.microsoft.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در social.msdn.microsoft.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سا

آموزش ساخت بکلینک در سایت blogs.harvard.edu

مدیریت 13 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت blogs.harvard.edu : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در blogs.harvard.edu چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مد

آموزش ساخت بکلینک در سایت affiliatblogger.com

مدیریت 13 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت affiliatblogger.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در affiliatblogger.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برا

آموزش ساخت بکلینک در سایت smore.com

مدیریت 13 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت smore.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در smore.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها ضرو

آموزش ساخت بکلینک در سایت setiathome.berkeley.edu

مدیریت 13 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت setiathome.berkeley.edu : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در setiathome.berkeley.edu چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خ

آموزش ساخت بکلینک در سایت smashwords.com

مدیریت 13 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت smashwords.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در smashwords.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران س

آموزش ساخت بکلینک در سایت blogzag.com

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت blogzag.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در blogzag.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها

آموزش ساخت بکلینک در سایت forums.steinberg.net

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت forums.steinberg.net : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در forums.steinberg.net چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی ب

آموزش ساخت بکلینک در سایت blogginaway.com

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت blogginaway.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در blogginaway.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران

آموزش ساخت بکلینک در سایت get-blogging.com

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت get-blogging.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در get-blogging.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیر

آموزش ساخت بکلینک در سایت vidublog.com

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت vidublog.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در vidublog.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت

آموزش ساخت بکلینک در سایت disqus.com

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت disqus.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در disqus.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها ض

آموزش ساخت بکلینک در سایت livejournal.com

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت livejournal.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در livejournal.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران

آموزش ساخت بکلینک در سایت discogs.com

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت discogs.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در discogs.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها

آموزش ساخت بکلینک در سایت write.as

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت write.as : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در write.as چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها ضروری

آموزش ساخت بکلینک در سایت issuu.com

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت issuu.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در issuu.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها ضرو

آموزش ساخت بکلینک در سایت goodreads.com

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت goodreads.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در goodreads.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سای

آموزش ساخت بکلینک در سایت producthunt.com

مدیریت 10 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت producthunt.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در magcloud.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سا

آموزش ساخت بکلینک در سایت magcloud.com

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت magcloud.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در magcloud.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت

آموزش ساخت بکلینک در سایت audioboom.com

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت audioboom.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در audioboom.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سای

آموزش ساخت بکلینک در سایت minds.com

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت minds.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در minds.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها ضرو

آموزش ساخت بکلینک در سایت edocr.com

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت edocr.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در edocr.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها ضرو

آموزش ساخت بکلینک در سایت blogger.com

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت blogger.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در blogger.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها

آموزش ساخت بکلینک در سایت newsbloger.com

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت newsbloger.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در newsbloger.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران س

آموزش ساخت بکلینک در سایت triberr.com

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت triberr.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در triberr.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها

آموزش ساخت بکلینک در سایت startupmatcher.com

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت startupmatcher.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در gab.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت

آموزش ساخت بکلینک در سایت justpaste.it

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت justpaste.it : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در justpaste.it چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت

آموزش ساخت بکلینک در سایت pearltrees.com

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت pearltrees.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در pearltrees.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران س

آموزش ساخت بکلینک در سایت behance.net

مدیریت 8 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت behance.net : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در gab.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها ضرو

آموزش ساخت بکلینک در سایت openstreetmap.org

مدیریت 7 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت openstreetmap.org : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در openstreetmap.org چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مد

آموزش ساخت بکلینک در سایت mixcloud.com

مدیریت 7 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت mixcloud.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در mixcloud.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت

آموزش ساخت بکلینک در سایت gab.com

مدیریت 7 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت gab.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در gab.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها ضروری ا

آموزش ساخت بکلینک در سایت list.ly

مدیریت 7 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت list.ly : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در list.ly چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها ضر

آموزش ساخت بکلینک در سایت 500px.com

مدیریت 7 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت 500px.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در 500px.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ه

آموزش ساخت بکلینک در سایت folkd.com

مدیریت 7 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت folkd.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در folkd.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ه

آموزش ساخت بکلینک در سایت ted.com

مدیریت 7 اسفند 1401

آموزش ساخت بکلینک در سایت ted.com : آموزش لینک سازی خارجی ، اصول و روش لینک سازی در ted.com چگونه است؟ هیچ موفقیتی شانسی نیست شما برای سریع رسیدن به نتایج برتر گوگل و عقب نماندن از رقبا باید از لینک سازی خارجی استفاده کنید به همین دلیل دیدن آموزش لینک سازی خارجی برای مدیران سایت ها ضروری ا

معنی پسوند سایت ها چیست؟

مدیریت 2 اسفند 1401

معنی پسوند سایت ها چیه ؟ دامنه نام منحصر بفردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد و از چند قسمت تشکیل شده است که با نقطه ( دات ) از هم جدا شده اند. قسمت اول ماهیت آدرس می باشد مانند WWW،قسمت دوم نام دامنه می باشد و قسمت سوم پسوند موضوعی دامنه سطح بالا (TLDs:Top Level Domains

سایت های ساخت کلیپ ، تیزر و ویدئو آنلاین

مدیریت 30 بهمن 1401

وب سایت هایی که با استفاده از آنها، میتونید انواع کلیپ های هایی که لازم دارید رو بسازید. https://clipam.ir/ https://viditor.net/ https://asanclip.ir/ https://flatrender.ir/Products/Videos https://vidiwood.com  

پینترست چه سایتی است؟ آموزش کار با پینترست

مدیریت 23 بهمن 1401

پینترست چه سایتی است؟ آموزش کار با پینترست : پینترست یکی از شبکه های اجتماعی مبتنی بر تصویر است که امکانات زیادی دارد، اما هنوز بین مردم ایران جا نیفتاده است که شاید به دلیل محبوبیت زیاد اینستاگرام است. در این نوشته از شرکت طراحی سایت سورنا به بررسی سایت پینترست ، نحوه کار آن و قابلیت های آن می‎

معرفی بهترین درگاه های پرداخت در ایران

مدیریت 20 بهمن 1401

معرفی بهترین درگاه های پرداخت در ایران : آشنایی با بهترین درگاه های پرداخت می‎تواند به شما کمک کند تا یک خرید ایمن را انجام داده یا سفارش مشتری خود را به راحتی ثبت کنید. اگر قصد راه اندازی یک کسب و کار آنلاین یا فروشگاه اینترنتی را دارید یا به عنوان یک مشتری قصد خرید از یک فروشگاه اینترنتی را دا

چطور بفهمیم چندتا سیم کارت به ناممون ثبت شده؟

مدیریت 19 بهمن 1401

چطور بفهمیم چندتا سیم کارت به ناممون ثبت شده؟  بدین ترتیب کاربران با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش خدمات الکترونیکی و یا در نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir می‌توانند از تعداد خطوطی که با کد ملی آنان ثبت‌شده، آگاه شده و نسبت به غیرفعال کردن خطوطی که ا

برند بوک چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

مدیریت 19 بهمن 1401

برند بوک چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ برند بوک (کتابچه برند) یک سند شرکتی رسمی است که هویت برند و استانداردهای آن را مشخص می‌کند. برند بوک ، سندی است که ترکیب، طراحی و نگاه کلی یک برند را مشخص می‌کند. راهنمای برند است که مشخص می‌کند محتوای لوگو، وبلاگ، سایت، تبلیغات و سایر جوانب بازار

8 سایت دانشجویی که باید حتماً داشته باشی

مدیریت 9 بهمن 1401

8 سایت دانشجویی که باید حتماً داشته باشی : امروزه اینترنت اصلی ترین منبع اطلاعاتی برای دانشجویان به شمار می آید زیرا در هر ثانیه بانک اطلاعاتی هر یک از سایت ها، به روز می شود و میتوان به مقالات بزرگترین دانشگاه‌های نه تنها ایران بلکه جهان با توجه به رعایت قوانین سایت مبدا ، دسترسی پیدا کرد. در

استارتاپ های ایرانی (لیست کامل استارت آپ ها)

مدیریت 9 بهمن 1401

با توجه به تعداد زیاد استارت آپ ها، مجموعه سورنا، در دسته بندی های ذیل، استارت آپ ها رو معرفی می نماید. اپلیکیشن ساز اخبار فناوری استخدام و کاریابی اشتراک ایده و نظرات املاک آرایشی و بهداشتی آموش مجازی بازاریابی محتوایی بازی برنامه ریزی درسی بیمه پادکست صوتی پر

نمونه قرارداد تولید محتوا برای سایت - استارتاپ

مدیریت 6 بهمن 1401

نمونه قرارداد تولید محتوا برای سایت - استارتاپ با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظو

نمونه قرارداد ارتقا و پشتیبانی وبسایت - سایت استارتاپ

مدیریت 6 بهمن 1401

نمونه قرارداد ارتقا و پشتیبانی وبسایت - سایت استارتاپ   با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مند

نمونه قرارداد بهینه سازی سئو وبسایت - استارتاپ

مدیریت 6 بهمن 1401

  دانلود نمونه قرارداد بهینه سازی سئو سایت استارتاپ     با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرا