مرور واژه نامه سئو

اصطلاحات تخصصی سئو بخش محتوا

مدیریت 12 دی 1401

اصطلاحات تخصصی سئو بخش لینک عبارتند از: ردیف نام معنی اصطلاح 1 Content Management System سیستم مدیریت محتوا CMS 2 Content delivery network شبکه تحویل محتوا CDN 3 Relevance ارتباط موضوع و محتوا -

اصطلاحات تخصصی سئو بخش لینک

مدیریت 12 دی 1401

اصطلاحات تخصصی سئو بخش لینک عبارتند از: ردیف نام معنی اصطلاح 1 Editorial Link لینک دهی از یک سایت به سایت دیگر بدون درخواست یا  پرداخت هزینه از سایت لینک گیرنده  - 2 First Link Priority اولویت