بدون دیدگاه

 

دانلود نمونه قرارداد بهینه سازی سئو سایت استارتاپ

 

 

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور بهینه سازی وبسایت تحت عنوان ..... برای شرکت استارتاپ ..... تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... یه عنوان مجری بهینه سازی وبسایت می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از بهینه سازی(سئو) و افزایش بازدیدکننده وبسایت ....... بر مبنای نتایج جستجوی گوگل برای بازه زمانی ...... تا ....... از طریق کلمات کلیدی ......، ......، ...... و .... می باشد.

ماده سوم: مدت اجرای قرارداد

مدت زمان اجرای موضوع قرارداد از تاریخ .../..../..... لغایت ..../..../.... به مدت ..... روز کاری می باشد که بازه زمانی تعریف شده به دو مرحله اجرایی تقسیم می شود.

- در مرحله نخست که از تاریخ ..../..../.... الی ..../..../.... می باشد، مجری موظف است تعداد جستجوی گوگل توسط کاربران را به تعداد ....... مرتبه در هر شبانه روز افزایش و بهینه نماید.

- در مرحله دوم که از تاریخ ..../..../.... الی ..../..../.... می باشد، مجری موظف است تعداد جستجوی گوگل توسط کاربران را به تعداد ..... مرتبه در هر شبانه روز افزایش و بهینه نماید.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

1- هزینه اجرای کامل موضوع قرارداد و تحقق تعداد بازدید مدنظر کارفرما، به ارزش ..... ریال تعیین می گردد.

2- مبلغ اجرای مرحله نخست قرارداد که بازه زمانی ..... روز کاری پس از انعقاد قرارداد می باشد، به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد.

3- مبلغ اجرای مرحله دوم قرارداد که بازه زمانی ..... روز کاری تا پایان مدت اجرای قرارداد می باشد، به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

1- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر در حدود .... درصد از کل مبلغ قرارداد که به ارزش ..... ریال است، به عنوان پیش پرداخت، تأدیه می گردد.

2- پس از انجام مرحله نخست قرارداد که شامل افزایش تعداد بازدید وبسایت از طریق جستجوی گوگل می باشد، در صورت رضایت کارفرما از نحوه فعالیت وبسایت مطابق با خواست ایشان، در حدود ...... درصد از مابقی قرارداد به ارزش ..... ریال پرداخت می شود.

3- پس از انجام مرحله دوم قرارداد که تعهد نهایی مجری محسوب می شود، شامل افزایش تعداد بازدید وبسایت از طریق جستجوی گوگل تا سقف ..... بازدید در شبانه روز می باشد، در صورت رضایت کارفرما از نحوه فعالیت وبسایت مطابق با خواست ایشان، در حدود ...... درصد از مابقی قرارداد به ارزش ..... ریال پرداخت می شود.

ماده ششم: تعهدات و حقوق مجری

1- مجری متعهد می گردد کاملاً براساس تعهدات زمانی متقبل شده، نسبت به ارائه خدمات فنی و بهبود بهینه سازی و افزایش بازدیدها عمل کند تا رضایت کارفرما جلب شود؛ در صورت وجود هرگونه نارضایتی از سوی کارفرما، مجری موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به مرتفع نمودن آن اقدام نماید؛

2- مجری متعهد می گردد که در مسیر بهینه سازی و افزایش تعداد بازدید کننده طرق قانونی و رسمی آن را پیگیری نماید و در صورتی که از طرق غیرقانونی بهره گیرد و موجب مسدود شدن وب سایت شود، می بایست تمامی زیان های وارده به کارفرما را جبران و نسبت به بهینه سازی یک وبسایت جدید با همان مشخصات وبسایت پیشین اقدام نماید؛

3- مجری متعهد می گردد که کلیه اطلاعات و اسناد مرتبط با وبسایت را با رعایت اصل محرمانگی حفظ و حراست نماید؛

4- مجری محق است پس از انجام عملیات بهینه سازی وبسایت، در قسمت پایین وبسایت نام و برند خویش را بعنوان بهینه ساز سایت مزبور قرار دهد؛

5- در صورتی که در اثنای اجرای موضوع قرارداد، کارفرما تیمی متشکل از متخصصین استارتاپ را به منظور آموزش نحوه بارگزاری یا تغییرات بدیهی به منظور سئو کردن وبسایت به مجری معرفی نماید، مجری موظف است افراد معرفی شده را در جریان اجرای موضوع قرارداد قرار دهد و آموزش های لازم را به ایشان دهد؛

6- با عنایت به قرارداد حاضر که فی مابین کارفرما و مجری در تاریخ .... منعقد شده است، اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص مجری است و ایشان نمی تواند اجرای آن را به غیر واگذار نماید.

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد می گردد که هر گونه اطلاعات و داده های مورد نیاز مجری را پس از انعقاد قرارداد حاضر بدون فوت وقت در اختیار ایشان قرار دهد؛

2- ممکن است به منظور بهینه سازی و افزایش بازدیدکننده های وبسایت، نیاز به تغییر سرور شود؛ کارفرما موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تغییر سرور اقدام کند و هر گونه کوتاهی و اتلاف زمان که موجب تأخیر در اجرای موضوع قرارداد شود، مسئولیتی بر مجری تحمیل نمی شود؛

3- کلمات کلیدی مندرج در ماده 2 به منظور جستجوی گوگل وبسایت بلاتغییر می ماند و در صورتی که کارفرما تقاضای تغییر آن را داشته باشد، می بایست هزینه ای اضافی پرداخت نماید؛

4- کارفرما متعهد می گردد که بر مبنای ماده 4 و 5 تعهدات مالی خویش را در توالی زمانی مقرر شده انجام دهد.

ماده هشتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز بهینه سازی تا مرحله افزایش بازدیدکننده های وبسایت مطابق با ماده 3، بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده نهم: موارد فسخ قرارداد

1- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور بهینه سازی و افزایش بازدیدکننده وبسایت استارتاپ از طرف مجری.

2- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.

3- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با داده ها و اطلاعات مورد نیاز بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت بهینه سازی و فرآیند افزایش بازدیدکننده وبسایت مطابق با بازه زمانی تعریف شده موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت ...... روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در .... نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود:

برچسب ها
ارسال دیدگاه


جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد سایت شوید:
ورود / ثبت‌نام
با ورود و یا ثبت نام در سایت شما شرایط و قوانین استفاده از سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.دیدگاه ها