سورنا

پرداخت وجه

شماره کارت و شماره حساب شرکت سورنا جهت پرداخت وجه :

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۱۳۷۴۶۵۰۲۸ بانک ملیبه نام صنم بیات


شماره حساب : ۰۳۰۲۷۲۹۴۶۱۰۰۴بانک ملیبه نام صنم بیات


شماره کارت : ۶۲۲۱۰۶۱۰۷۴۷۴۸۶۹۲بانک پارسیانبه نام صنم بیات