تحلیل و بررسی ادبیات علوم جدید در تاثیر گذاری

50-90

محمد زینی وند و علی کریمی نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی رویکردهای اجتماعی در لایه های کنونی

70-98

سیده فاطمه موسوی و طناز علی نژاد

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

طرح های برگرفته از تحقیقات جدید بر علوم قدیم و بررسی آن

99-178

امیر سلطانی و سعید رستمی و احمد خسروانی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

ابتكار و خلاقيت در علوم کامپیوتر در بخش تکنولوژی جدید

179-193

محمدحسین نصبی و امیررضا بادلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تحلیل و بررسی ادبیات علوم جدید در تاثیر گذاری

50-90

محمد زینی وند و علی کریمی نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی رویکردهای اجتماعی در لایه های کنونی

70-98

سیده فاطمه موسوی و طناز علی نژاد

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

طرح های برگرفته از تحقیقات جدید بر علوم قدیم و بررسی آن

99-178

امیر سلطانی و سعید رستمی و احمد خسروانی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله