برای بهره گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور ایران و جهان،دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقمندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیرحضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نمایند.

برای بهره گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور ایران و جهان،دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقمندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیرحضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نمایند.اعضاي کمیته علمی
محمد علی محمدی
استاد ادبیّات دانشگاه شیراز
mail@yahoo.com
محمد علی محمدی
استاد ادبیّات دانشگاه شیراز
ggfbf@shirazu.ac.ir
محمد علی محمدی
استاد ادبیّات دانشگاه شیراز
vdddddg@hotmail.com
محمد علی حسنی
استاد ادبیّات دانشگاه شیراز
gtgtg@yahoo.com
میترا میرزایی
استاد ادبیّات دانشگاه شیراز
mityaf@uci.edu
سعیده حسینی
استاد ادبیّات دانشگاه شیراز
vdvdc@gmail.com